Friday, March 20, 2009

ആവശ്യമുണ്ട്!!!

ഈ വരുന്ന ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കാസര്‍ഗോഡ് മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നും മത്സരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ദേശീയ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ അന്വേഷിക്കുന്നു.മുസ്ലീം സമുദായത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വനിതകള്‍ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. പൊളിട്രിക്സില്‍ ഡോക്ടറേറ്റൊ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമൊ ഉള്ളവര്‍ക്കു മുന്‍ഗണന. മേല്‍ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകള്‍ ഉള്ള അപേക്ഷകര്‍ വിശദമായ ബയോഡാറ്റയും ശുപാര്‍ശ കത്തുമായി ന്യൂ ഡല്‍ഹിയിലെ എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്തു എത്രയും വേഗം ഹാജരാകുക.

Tuesday, March 17, 2009

How to defend Cancer

John Hopkins Update - Good article
AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY TO TRY ('TRY', BEING THE KEY WORD) TO ELIMINATE CANCER, JOHNS HOPKINS IS FINALLY STARTING TO TELL YOU THERE IS AN ALTERNATIVE WAY.
Cancer Update from Johns Hopkins:
1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size.
2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime.
3 When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors.
4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.
5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system.
6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastrointestinal tract etc, and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc.
7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs.
8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.
9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications.
10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites.
11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.
CANCER CELLS FEED ON:
a. Sugar is a cancer-feeder. By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal, Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in color. Better alternative is Bragg's aminos or sea salt.
b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk cancer cells are being starved.
c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.
d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy cells. To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).
e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer fighting properties. Water-best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it.
12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines becomes putrefied and leads to more toxic buildup.
13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer cells.
14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the bodies own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells.
15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor. Anger, un-forgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life.
16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells.
1. No plastic containers in micro.
2. No water bottles in freezer.
3. No plastic wrap in microwave.
Johns Hopkins has recently sent this out in its newsletters. This information is being circulated at Walter Reed Army Medical Center as well. Dioxin chemicals cause cancer, especially breast cancer. Dioxins are highly poisonous to the cells of our bodies. Don't freeze your plastic bottles with water in them as this releases dioxins from the plastic. Recently, Dr. Edward Fujimoto, Wellness Program Manager at Cast le Hospital, was on a TV program to explain this health hazard. He talked about dioxins and how bad they are for us. He said that we should not be heating our food in the microwave using plastic containers. This especially applies to foods that contain fat. He said that the combination of fat, high heat, and plastics releases dioxin into the food and ultimately into the cells of the body. Instead, he recommends using glass, such as Corning Ware, Pyrex or ceramic containers for heating food You get the same results, only without the dioxin. So such things as TV dinners, instant ramen and soups, etc., should be removed from the container and heated in something else. Paper isn't bad but you don't know what is in the paper. It's just safer to use tempered glass, Corning Ware, etc. He reminded us that a while ago some of the fast food restaurants moved away from the foam containers to paper. The dioxin problem is one of the reasons.
Also, he pointed out that plastic wrap, such as Saran, is just as dangerous when placed over foods to be cooked in the microwave. As the food is nuked, the high heat causes poisonous toxins to actually melt out of the plastic wrap and drip into the food. Cover food with a paper towel instead.

Friday, March 6, 2009

വര്‍ഗീയതയുടെ വിത്ത് വിതക്കുന്നവര്‍!

ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തില്‍ വിത്ത് വിതക്കുന്ന സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ലെ പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ബൂര്‍ഷ്വാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണു. ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദുഷ്പ്രവണത നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രമായ കിടപ്പുവശവും സാമൂദായിക ഭൂരിപക്ഷവും നോക്കി സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുക എന്നതാണു. കേരളത്തിന്റെ ശാപമെന്നു പറയട്ടെ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാര്‍ എന്ന് നടിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം പോലും സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പേരെങ്കിലും പ്രസ്തുത സമുദായത്തില്‍ നിന്നാകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മതവിശ്വാസ അനുഷ്ടാനങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടി വിശ്വാസത്തിലുള്ള പോരായ്മയായും പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണമായും മാധ്യമ സിണ്ടിക്കേറ്റുകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുമെങ്കിലും!പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇവരൊക്കെ മറക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പ്രബുദ്ധരായ ഒരു ജനതയെ, കാലത്തിനു മുന്‍പെ നടന്നു ഇന്ത്യാമഹാരാജ്യത്തിനു മാത്രുകയായ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ജനതയെ ജാതിയുടേയും സമുദായത്തിന്റേയും പേരില്‍ പിന്നോട്ട് നടക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനു കാലം മാപ്പു നല്‍കില്ല എന്ന കാര്യം. സ്വന്തം സമുദായത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ നിസഹായവസ്ഥ മുതലാക്കി അവരെ വച്ചു വിലപേശി സീറ്റുകള്‍ നേടിയെടുക്കുന്ന സമുദായ നേതാക്കള്‍ക്കും ഈ കുറ്റത്തില്‍ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കാനാവില്ല. രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനവും സാമൂഹ്യ സേവനവുമല്ല മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്നു വരുന്നതോടെ അരാഷ്ട്രീയ വാദികള്‍ വളരുകയെ ഉള്ളൂ. ഇതോടൊപ്പം അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടുകയും തിരസ്ക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹതിന്റെ തീവ്രവാധ ധ്രുവീകരണം എന്ന അപകടപരമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിനും സമൂഹം സാക്ഷിയാകേണ്ടിവരും. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം ചിന്താഗതികളെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ യഥേഷ്ടം ഉള്ളപ്പോള്‍.
വാല്‍കഷ്ണം: ബൂര്‍ഷ്വ പാര്‍ട്ടികളാണു തമ്മില്‍ ഭേദമെന്നു ഇന്നത്തെ ചെന്നിത്തലയുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനയില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുമെങ്കിലും!!!!