Sunday, April 12, 2009

Vote for LDF


Vote for LDF:എന്തിനാണു എന്നായിരിക്കും എല്ലാവരുടേയും സംശയം. ഈ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ജയിച്ചു കയറി പോയാല്‍ കേരളത്തിനു വേണ്ടി മല മറയ്ക്കും എന്നൊരു അഭിപ്രായവും എനിക്കില്ല. ആരു ജയിച്ചാലും എല്ലാം കണക്കു തന്നെ.കേരളം രക്ഷപെടുകയും ഇല്ല. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇങ്ങനൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനു കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, കേരള ജനത ഇപ്പോഴും പ്രബുദ്ധരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില്‍ തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട്. കേവലം ഇടയ ലേഖനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സംസ്ഥാന രാഷട്ര്ഈയം മാറ്റി മറിക്കാമെന്ന അഹങ്കാരം സ്വന്തം മതത്തിലെ താഴെ കിടയിലുള്ള ജനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത മതമേലദ്ധ്യക്ഷന്മാര്‍ക്ക് ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ല. സ്വന്തം സമുദായത്തിലെ താഴെ കിടയിലുള്ളവറ്ക്കു എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലെ അവര്‍ പറയുന്ന കേള്‍ക്കാന്‍ സമുദായത്തില്‍ ആള്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടാകുകയുള്ളു എന്നു തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ആ സമൂഹത്തില്‍ പെട്ടവര്‍ക്കു തന്നെയാണു. കേരളത്തിലെ ഇടത് പക്ഷത്തെ ഇത്രമാത്രം ആക്രമിക്കാന്‍ അവര്‍ എന്ത് തെറ്റാണ്‍ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ചെയ്തതെന്ന് വിശദീകരിക്കാന്‍ അവര്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ചില മത നേതാക്കളെ വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ അതു അവര്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ പീഡിപ്പിക്കല്‍ ആണെങ്കില്‍ രാഷ്റ്റ്രീയ നേതാക്കളെ വിമര്‍ശിക്കുക വഴി ലക്ഷോപ ലക്ഷം പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നു പറയാന്‍ പട്ടുമൊ?

Friday, March 20, 2009

ആവശ്യമുണ്ട്!!!

ഈ വരുന്ന ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കാസര്‍ഗോഡ് മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നും മത്സരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ദേശീയ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ അന്വേഷിക്കുന്നു.മുസ്ലീം സമുദായത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വനിതകള്‍ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. പൊളിട്രിക്സില്‍ ഡോക്ടറേറ്റൊ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമൊ ഉള്ളവര്‍ക്കു മുന്‍ഗണന. മേല്‍ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകള്‍ ഉള്ള അപേക്ഷകര്‍ വിശദമായ ബയോഡാറ്റയും ശുപാര്‍ശ കത്തുമായി ന്യൂ ഡല്‍ഹിയിലെ എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്തു എത്രയും വേഗം ഹാജരാകുക.

Tuesday, March 17, 2009

How to defend Cancer

John Hopkins Update - Good article
AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY TO TRY ('TRY', BEING THE KEY WORD) TO ELIMINATE CANCER, JOHNS HOPKINS IS FINALLY STARTING TO TELL YOU THERE IS AN ALTERNATIVE WAY.
Cancer Update from Johns Hopkins:
1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size.
2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime.
3 When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors.
4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.
5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system.
6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastrointestinal tract etc, and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc.
7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs.
8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.
9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications.
10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites.
11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.
CANCER CELLS FEED ON:
a. Sugar is a cancer-feeder. By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal, Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in color. Better alternative is Bragg's aminos or sea salt.
b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk cancer cells are being starved.
c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.
d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy cells. To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).
e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer fighting properties. Water-best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it.
12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines becomes putrefied and leads to more toxic buildup.
13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer cells.
14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the bodies own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells.
15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor. Anger, un-forgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life.
16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells.
1. No plastic containers in micro.
2. No water bottles in freezer.
3. No plastic wrap in microwave.
Johns Hopkins has recently sent this out in its newsletters. This information is being circulated at Walter Reed Army Medical Center as well. Dioxin chemicals cause cancer, especially breast cancer. Dioxins are highly poisonous to the cells of our bodies. Don't freeze your plastic bottles with water in them as this releases dioxins from the plastic. Recently, Dr. Edward Fujimoto, Wellness Program Manager at Cast le Hospital, was on a TV program to explain this health hazard. He talked about dioxins and how bad they are for us. He said that we should not be heating our food in the microwave using plastic containers. This especially applies to foods that contain fat. He said that the combination of fat, high heat, and plastics releases dioxin into the food and ultimately into the cells of the body. Instead, he recommends using glass, such as Corning Ware, Pyrex or ceramic containers for heating food You get the same results, only without the dioxin. So such things as TV dinners, instant ramen and soups, etc., should be removed from the container and heated in something else. Paper isn't bad but you don't know what is in the paper. It's just safer to use tempered glass, Corning Ware, etc. He reminded us that a while ago some of the fast food restaurants moved away from the foam containers to paper. The dioxin problem is one of the reasons.
Also, he pointed out that plastic wrap, such as Saran, is just as dangerous when placed over foods to be cooked in the microwave. As the food is nuked, the high heat causes poisonous toxins to actually melt out of the plastic wrap and drip into the food. Cover food with a paper towel instead.

Friday, March 6, 2009

വര്‍ഗീയതയുടെ വിത്ത് വിതക്കുന്നവര്‍!

ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തില്‍ വിത്ത് വിതക്കുന്ന സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ലെ പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ബൂര്‍ഷ്വാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണു. ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദുഷ്പ്രവണത നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രമായ കിടപ്പുവശവും സാമൂദായിക ഭൂരിപക്ഷവും നോക്കി സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുക എന്നതാണു. കേരളത്തിന്റെ ശാപമെന്നു പറയട്ടെ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാര്‍ എന്ന് നടിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം പോലും സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പേരെങ്കിലും പ്രസ്തുത സമുദായത്തില്‍ നിന്നാകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മതവിശ്വാസ അനുഷ്ടാനങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടി വിശ്വാസത്തിലുള്ള പോരായ്മയായും പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണമായും മാധ്യമ സിണ്ടിക്കേറ്റുകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുമെങ്കിലും!പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇവരൊക്കെ മറക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പ്രബുദ്ധരായ ഒരു ജനതയെ, കാലത്തിനു മുന്‍പെ നടന്നു ഇന്ത്യാമഹാരാജ്യത്തിനു മാത്രുകയായ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ജനതയെ ജാതിയുടേയും സമുദായത്തിന്റേയും പേരില്‍ പിന്നോട്ട് നടക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനു കാലം മാപ്പു നല്‍കില്ല എന്ന കാര്യം. സ്വന്തം സമുദായത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ നിസഹായവസ്ഥ മുതലാക്കി അവരെ വച്ചു വിലപേശി സീറ്റുകള്‍ നേടിയെടുക്കുന്ന സമുദായ നേതാക്കള്‍ക്കും ഈ കുറ്റത്തില്‍ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കാനാവില്ല. രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനവും സാമൂഹ്യ സേവനവുമല്ല മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്നു വരുന്നതോടെ അരാഷ്ട്രീയ വാദികള്‍ വളരുകയെ ഉള്ളൂ. ഇതോടൊപ്പം അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടുകയും തിരസ്ക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹതിന്റെ തീവ്രവാധ ധ്രുവീകരണം എന്ന അപകടപരമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിനും സമൂഹം സാക്ഷിയാകേണ്ടിവരും. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം ചിന്താഗതികളെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ യഥേഷ്ടം ഉള്ളപ്പോള്‍.
വാല്‍കഷ്ണം: ബൂര്‍ഷ്വ പാര്‍ട്ടികളാണു തമ്മില്‍ ഭേദമെന്നു ഇന്നത്തെ ചെന്നിത്തലയുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനയില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുമെങ്കിലും!!!!

Saturday, February 28, 2009

കേരളീയരുടെ ഒരു ഭാഗ്യം!

ചൂടുകാലമായാലും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമായാലും കേരളീയര്‍ക്കു സുഖമായുറങ്ങാം. കഥ പറഞ്ഞുറക്കാന്‍ രണ്ടു നേതാക്കന്‍മാരുള്ള നാട് വേറെ എവിടെ ഉണ്ടാകും? ആങ്ങള ചത്താലും വേണ്ടില്ല നാത്തൂന്റെ കണ്ണീരു കണ്ടാല്‍ മതി എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണു നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നത്. ഓന്ത് ഓടിയാലും വേലി വരെ എന്ന പോലെ, സ്വന്തം കസേര ലോകസഭാ ഇലക്ഷന്‍ വരെ എന്നു മനസിലാക്കിയതു കൊണ്ടാകം ഇന്നു നമ്മുടെ മുഖ്യനും പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിക്കു ഒരു മറുപടി കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാര്‍ട്ടി സഖാക്കളെ കൊണ്ടു ഇതു മാധ്യമ സ്രിഷ്ടി ആണെന്നു 100 വട്ടം എഴുതിച്ചു ജയരാജന്മാര്‍ മനസിലാക്കിക്കുമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള സാമാന്യ ബോധമുള്ള ജനലക്ഷങ്ങള്‍ക്കു ഇതു ഒരു മറുപടി കഥയായെ കരുതാന്‍ കഴിയൂ.
എന്തൊക്കെയായാലും പിണറായിയ്ക്ക് ഇലക്ഷന്‍ കഴിയുന്നതോടെ ജനങ്ങള്‍ മറുപടി കൊടുക്കുമെന്നു കരുതന്നവര്‍ക്കു തെറ്റ് പറ്റും.പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം സമ്മേളനത്തിലെ റെഡ് വളണ്ടിയര്‍മാര്‍ക്ക് യൂണിഫോം സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്ത വിശാലമനസ്കരായ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍ എതിര്‍ ചേരിയായ യു ഡി എഫില്‍ ഉള്ളിടത്തോളം കാലമെങ്കിലും.

Monday, February 23, 2009

ഇവിടെ ആര്‍ക്കാണു രക്ഷ????

THIRUVANANTHAPURAM: The explosive life story of a Kerala nun, 'Amen - Oru Kanyasthreeyude Atmakatha' (Amen Autobiography of a Nun), by Sister
Jesmi, is selling briskly in the state with its publishers having ordered a third reprint of 2,000 copies within weeks of its release. Not long ago, a study had claimed that 25% nuns were unhappy in convents. Now, there's more embarrassment for the church with Sister Jesmi, once associated with the Congregation of Mother of Carmel under the Catholic Church, recounting her harrowing ecclesiastical life in the autobiography which, she says, forced her to leave the convent. The revelations could further rattle the clergy that's already in a spot with the Abhaya murder case. Born C Meamy Raphael, Jesmi writes in her autobiography that she got her first rude shock when she was a Novitiate. ''At a retreat for novices, I noticed girls in my batch were unsettled about going to the confession chamber. I found that the priest there asked each girl if he could kiss them. I gathered courage and went in. He repeated the question. When I opposed, he quoted from the Bible which spoke of divine kisses,'' she writes. Her second shock was from an ordained nun. ''I was sent to teach plus-two students in St Maria College. There, a new sister joined to teach Malayalam; she was a lesbian. When she tried to corner me, I had no way but to succumb to her wishes. She would come to my bed in the night and do lewd acts and I could not stop her,'' she writes. In Bangalore for a refresher course in English, she writes, ''I was told to stay at the office of a priest respected for his strong moral side. But when I reached the station, he was waiting there and hugged me tight on arrival. Later in the day, he took me to Lalbagh and showed me cupid struck couples and tried to convince me about the need for physical love. He also narrated stories of illicit relations between priests and nun to me. Back in his room, he tried to fondle me and when I resisted, got up and asked angrily if I had seen a man. When I said no, he stripped himself, ejaculated and forced me to strip,'' Jesmi recounts. ''It's a very courageous work. It's not easy for a person who has lived 30 years in a convent to bring out the undesirable things that happened there, particularly matters like jealousy and backbiting between sisters in responsible position,'' said M V Pylee, first vice chancellor of Cochin University of Science and Technology.
couertesy:Times of India

Tuesday, February 10, 2009

ഇന്ത്യ സുരക്ഷിതം: പി. ചിദംബരം

യു പി യെ ക്കു കീഴില്‍ കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷം ഇന്ത്യ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു എന്നാണു നീണ്ടകര തുറമുഖ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്യാന്‍ എത്തിയ പി ചിദംബരം പറയുന്നത്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പൊതുവെ എല്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാക്കളും പുലമ്പുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നടന്ന ആക്രമണങ്ങള്‍ ഒന്നും സുരക്ഷിതത്തിനു ഒരു കോട്ടവും വരുത്തിയില്ല എന്നാണൊ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കു അടുത്തിടെ നടന്ന ചില ആക്രമങളുടെ വിവരങ്ങള്‍;
Mumbai, Nov 26, 2008: Several killed and many more injured in seven terror attacks targetting mostly foreigners' hangout places.
Assam, Oct 30, 2008: At least 45 killed (figure can change) and over 100 injured in 18 terror bombings across Assam.
Imphal, Oct 21, 2008: 17 killed in a powerful blast near Manipur Police Commando complex. Kanpur, Oct 14, 2008: Eight people injured after bomb planted on a rented bicycle went off Colonelganj market.
Malegaon, Maharashtra, Sep 29, 2008: Five people died after a bomb kept in a motorbike went off in a crowded market.
Modasa, Gujarat, Sep 29 2008: One killed and several injured after a low-intensity bomb kept on a motorcycle went off near a mosque.
New Delhi, Sep 27, 2008: Three people killed after a crude bomb was thrown in a busy market in Mehrauli.
New Delhi, Sep 13, 2008: 26 people killed in six blasts across the city.
Ahmedabad, July 26, 2008: 57 people killed after 20-odd synchronised bombs went off within less than two hours.
Bangalore, July 25, 2008: One person killed in a low-intensity bomb explosion. Jaipur, May 13, 2008: 68 people killed in serial bombings.
Hyderabad, Aug 25, 2007: 42 people killed in two blasts, at a popular eatery and a public park. Samjhauta Express, Feb 19, 2007: 66 people killed after two firebombs went off on the India-Pakistan friendship train.
Malegaon, Maharashtra, Sep 8, 2006: 40 people killed in two blasts.
Mumbai, July 11, 2006: 209 people killed in seven blasts on suburban trains and stations. Varanasi, March 7, 2006: 21 people killed in three blasts including one at a temple and another at a railway station.
New Delhi, Oct 29, 2005: 61 people killed in three blasts on the eve of Diwali.
Mumbai, Aug 25, 2003: 46 people killed in two blasts including one near the Gateway of India. Gandhinagar, Sep 24, 2002: 34 people killed in the attack on the Akshardham temple

Monday, February 2, 2009

നവകേരള മാര്‍ച്ച്:ഒരു ചരിത്ര സംഭവം!!

സിപിഐ (എം) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയന്‍ നയിക്കുന്ന നവകേരള മാര്‍ച്ച് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായി മാറിയെന്നു ജയരാജന്മാര്‍ വായ്തോരാതെ സംസാരിക്കുന്നു. ഏതു കാര്യത്തിലാണ് ഈ ചരിത്രം എന്നു മാത്രമെ കേരള ജനതക്കു സംശയമുള്ളു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാര്‍ട്ടി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമില്ലാതെ പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മാര്‍ച്ച് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു തിളങ്ങുന്ന അദ്ധ്യായമായിരിക്കും. ഗ്രൂപ്പ് പോരിന്റെ തലതൊട്ടപ്പന്‍ മാരായ കോണ്‍ഗ്രസ്സിനു പോലും ഈ ഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല.
ഒരു പോളിറ്റ്ബ്യൂറൊ മെംബര്‍ അഴിമതിയാരോപണത്തിനു വിധേയനായതു വഴി അതു സിപി എമ്മിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഭാഗമായി. ആ അംഗത്തെ കൊണ്ടു തന്നെ ഒരു ജനകീയ മാര്‍ച്ചു നടത്തുക വഴി മറ്റു ബൂര്‍ഷാ പാര്‍ട്ടികളില്‍ നിന്നു ഒട്ടും വിഭിന്നമല്ല ഞങ്ങളെന്നും സി പി ഐ എം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തെളിയിച്ചു.

Thursday, January 22, 2009

പാവം ക്രൂരന്‍!

സഖാവ് പിണറായി വിജയന്‍ തന്നെ കക്ഷി. കേന്ദ്രത്തില്‍ പിന്തുണ പിന് വലിച്ചതിനുള്ള കലി കോണ്‍ഗ്രസ് തീര്‍ക്കുന്നത് പാവം സഖാവിനോടാണു.ഇത്രയും സത്യസന്ധനായുള്ള ഒരു പാവം രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ഒരു ഗതികേട് നോക്കണെ!ഇനി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആകെ ഒരു ആശ്വാസം കണ്ണൂരില്‍ നിന്നുള്ള ജയരാജ സഖാക്കന്‍ മാരാണു. അവര്‍ കൂട്ടിനുണ്ടെങ്കില്‍ എതു കുറുക്കനെയും ആട് ആക്കാം. ഈയ്യിടെ അബ്ദുള്ള ക്കുട്ടിക്കു കിട്ടാതെ പോയതും ഈ സഹായം ആണു. അവര്‍ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ പൂമുടല്‍ നടത്തിയതു വേറൊരു ബാലക്രിഷ്ണനു വേണ്ടിയാണെന്നതു പോലെ,ഉമ്ര ക്കു പോയതും വേറൊരു അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ആകുമായിരുന്നു. സ്വന്തം ബിസിനസ്സ് എന്നതു ചെറിയൊരു സ്വയം തൊഴില്‍ എന്നതു ആകുമായിരുന്നു, മോഡി വിവാദത്തിനും നല്ല വിവരണം കിട്ടുമായിരുന്നു, കുട്ടിക്കു ഒരു തവണ കൂടി പാര്‍ലമെന്റിലേക്കു മത്സരിക്കാമായിരുന്നു.
ആ അപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ പറഞ്ഞു വന്നതു പിണറായി സഖാവിനെ പറ്റി അല്ലേ? ഇനി പാര്‍ട്ടി നേതാക്കന്‍ മാര്‍ക്കു വിശദീകരണ യോഗങ്ങള്‍ വിളിച്ചു കൂട്ടാന്‍ നേരമായി. എല്ലാ പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങള്‍ക്കും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടെ, സി ബി ഐ യുടെ രാഷ്ട്രീയ പകപ്പോക്കലിന്റെ കഥകള്‍. ഈ കഥകള്‍ വിഴുങ്ങാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സഖാക്കളെ അച്ചടക്കത്തിന്റെ വാള്‍ കാണിച്ചു വിഴുങ്ങാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കാനും കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടും എന്ന് മാത്രം.ഇപ്പോള്‍ അഭയ കേസ് അന്വേഷിച്ചതും ശരിയല്ല എന്ന നിലപാടിലാണു നേതാക്കളുടെ സംസാരം. ഇങ്ങനെ വിശദീകരണ യോഗങ്ങള്‍ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനിടയില്‍ പിണരായി സഖാവിന്റെ കേരള യാത്രക്കു എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണം സംഭവിക്കുമൊ എന്നതാണു ഈ ഉള്ളവന്റെ സംശയം.

Friday, January 16, 2009

നട്ടെല്ലില്ലാത്ത കേരള രാഷ്ട്രീയ നേത്രുത്വം....

ജസ്റ്റീസ്. വി.ആര്‍. ക്രിഷ്ണയ്യര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച നിയമപരിഷ്കരണ റിപ്പോര്‍ട്ടിനോട് എന്തിനും ഏതിനും ആവശ്യമുള്ളതിനും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനും പൊതുവേ പ്രതികരിക്കുന്ന കേരള രാഷ്ട്രീയ നേത്രുത്വം കാണിച്ച മൌനത്തിന്റെ അര്‍ഥം നട്ടെല്ലില്ലായ്മ എന്നല്ലാതെ എന്താണു. പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നു തുടരെ തുടരെ വീന്‍പിളക്കുന്ന പാര്‍ട്ടി പോലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ മടി കാണിക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്തെത്തി നില്‍ക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്നെ കാരണം.ഓരൊ പാര്‍ട്ടിക്കാരും മറ്റുള്ളവര്‍ എന്ത് പറയും എന്നു നോക്കി അവരെ ആക്രമിച്ച് ചോര കുടിക്കാനുള്ള ദാഹത്തോടെ കാത്തു നില്‍ക്കുന്നു.
പ്രബുദ്ധകേരള സമൂഹത്തെ വീണ്ടും നോക്കുകുത്തികള്‍ ആക്കിക്കൊണ്ട് സമുദായ നേതാക്കള്‍ പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ കൊടുവാളും കൊണ്ട് ആക്രമണം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യം എന്നതിനപ്പുറം കാനോന്‍ നിയമവും,ശരി അത്തുമാണു ഞങ്ങള്‍ക്കു വലുത് എന്നാണു ചില സാമുദായിക നേതാക്കന്മാരുടെ പക്ഷം.
ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്തിരിപ്പന്‍ ചിന്താഗതികളുമായി കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരിക, സാമൂഹിക വികസനത്തിനു എന്നും തടസം നില്‍ക്കുന്ന സാമുദായിക നേതാക്കളും, അവരെ പേടിച്ചു സ്വന്തം ആശയ സംഹിതകളെ കുഴിച്ചു മൂടാന്‍ തയ്യാറാകുന്ന രാഷ്റ്ട്രീയ നേത്രുത്വവും കൂടി ചേര്‍ന്ന് കേരളത്തെ 50 കൊല്ലം പിന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതിലല്ലോ?ഇവരില്‍ നിന്നു എന്നാണു എങിനെയാണു ഒരു മോചനം.

Thursday, January 15, 2009

Corruption in India like Africa: WB official

"Bribery in the World Bank's lending methods is as rampant as ever, says a former Bank official who has written a book on this corruption.
Steve Berkman contends that Indian IT majors Satyam and Wipro , who were barred from World Bank projects for offering their stock to Bank officials, represent a miniscule problem compared to the kickbacks and commissions that go to government officials for approval of Bank projects.
Berkman, who was an advisor to various project teams within the Bank on human resource issues and capacity building, retired from the Bank in 2002. He is the author of an expose on corruption in this multilateral institution titled, The World Bank and the Gods of Lending, based on his 16-year experience auditing Bank projects, including the $800 million loan to health sector projects in India".
ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചു ഈയ്യിടെ ഒരു പ്രമുഖ വെബ്സൈറ്റില്‍ വന്ന വാര്‍ത്താശകലമാണു ഇത്.ഇന്ത്യയെ ലോകസമൂഹത്തിനു മുന്‍പില്‍ താറടിച്ചു കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണു ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവു നടത്തുന്നതെന്നു ഒരു വാദത്തിനു വേണ്ടി പറയാമെങ്കിലും അതിലും ചില സത്യങ്ങളില്ലേ? ഇന്ത്യന്‍ ഐ ടി വ്യവസായത്തിലെ നെടുംത്തൂണുകള്‍ പോലും നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഈ കാലത്തു സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ ആരെ വിശ്വസിക്കും?? ഇതില്‍ നിന്നും ജനങ്ങള്‍ക്കു എന്നാണു മോചനം